vzw-statuten conform WVV

alles over het waarom,
de minimale inhoud
en hou ze in overeenstemming te brengen

VZW’s moeten jaarlijks bij de bevoegde administratie een aangifte doen voor de zogenaamde “Taks tot vergoeding van de successierechten”, ook wel Patrimoniumtaks genaamd. Veel verenigingen zijn zich hier echter niet van bewust en zien deze verplichting over het hoofd. Totdat een aanmaning in de bus valt. Deze identikit biedt duiding wat die Patrimoniumtaks is en hoe u deze regelmatige verplichting correct nakomt als VZW.

vzw-statuten

Wat zijn de vzw-statuten? De statuten zijn als het ware de 'grondwet' van de vereniging. Ze worden vanaf de start vastgesteld door de algemene vergadering en vormen het juridisch kader waarbinnen de vzw kan werken en waaraan de beslissingsorganen zich dienen te houden.

Elke vzw dient over statuten te beschikken.
Ze mogen bovendien in overeenstemming zijn met de wetgeving (sinds 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kortweg WVV).

Nochtans biedt het WVV wel ruimte om de statuten af te stemmen op de noden en praktijk van de vzw. Enkel van de zogenaamde 'dwingende' wetsbepalingen kan je niet afwijken: ze bepalen de minimumwaarborgen voor onder meer de leden van de vzw. Denk bijvoorbeeld aan de oproepingstermijn voor de algemene vergadering of een strengere procedure voor beslissingen om de statuten te wijzigen.

Voor het overige heb je als vzw heel veel ruimte om de statuten op maat te maken. Zie het als een kapstok waarop je het jasje kan hangen dat je als vzw best past. Ben je gegroeid of streef je andere doelstellingen na, dan kan je van jasje wisselen en dus je statuten aanpassen.

Synoniemen

Er is niet meteen een synoniem voor het begrip statuten.
Wel vormen de statuten bij de oprichting van een vzw een verplicht onderdeel van de zogenaamde oprichtingsakte.

Wettelijke basis

De minimale inhoud van de statuten is bepaald bij artikel Art. 2:5, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zie onder 'toepassing' voor verdere toelichting.

Termijn


Elke vzw moet over statuten beschikken.
Sinds 1 mei 2019 moeten de statuten van elke nieuw opgerichte vzw voldoen
aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Bestaande vzw's hebben, in het kader van het WVV, tot uiterlijk 31/12/2023 tijd
om hun statuten aan te passen. Ze moeten dat echter meteen doen bij
de eerstvolgende statutenwijziging, ook al is die bv. beperkt tot de wijziging van het zeteladres.
 
countdownmail.com
 

Toepassing

Er is heel wat ruimte en vrijheid om de statuten op maat van de vzw invulling te geven Dat is ook ten zeerste aan te raden. De regels die de vereniging zelf stelt in haar statuten, moeten immers als gegoten zitten.

Toch moeten een aantal elementen zeker vastgesteld worden.
Artikel 2:5, §2 WVV verwijst daarbij naar artikel 2:9 WVV en maakt daarbij volgend onderscheid:

 • gegevens / bepalingen steeds op te nemen in de statuten:
  • de naam van de vereniging (art. 2:9, §2, 2° WVV)
  • het gewest waarin de zetel van de vzw is gevestigd (art. 2:9, §2, 2° WVV)
  • het minimumaantal leden (art. 2:9, §2, 3° WVV)
  • de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft (art. 2:9, §2, 4° WVV)
  • de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden (art. 2:9, §2, 5° WVV)
  • de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden (art. 2:9, §2, 5° WVV)
  • de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en de duur van hun mandaat (art. 2:9, §2, 7°, a) WVV)
  • de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd de vzw overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te vertegenwoordigen, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college (art. 2:9, §2, 7°, b) WVV)
  • het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden (art. 2:9, §2, 8° WVV)
  • het belangeloos doel waaraan de vzw, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen (art. 2:9, §2, 9° WVV)
  • de duur van de vzw ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan (art. 2:9, §2, 10° WVV)
 • gegevens / bepalingen die vastgesteld dienen te worden, maar niet noodzakelijk in de statuten:
  • enkel nodig bij oprichting: de naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de zetel (art. 2:9, §2, 1° WVV)
  • in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de VZW is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college (art. 2:9, §2, 7°, c) WVV)
  • de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de VZW is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de VZW (art. 2:9, §2, 11° WVV)
  • de identiteit van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de VZW is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, van de personen gemachtigd de VZW overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te vertegenwoordigen en van de commissaris (art. 2:9, §2, 12° WVV)

Voor de bepalingen die in de statuten kunnen, maar niet moeten opgenomen worden is het dus ook een optie deze bij de oprichting in de oprichtingsakte op te nemen. Bij latere wijzigingen dienen ze afzonderlijk beslist en bekend gemaakt te worden.

Aangezien statutaire bepalingen moeilijker te wijzigen zijn (bijzondere wettelijke vereisten op het vlak van aanwezigheid en meerderheid), raden we af de aanstelling van de bestuurders in de oprichtingsakte / statuten op te nemen. Het ontslag of de aanstelling van de bestuurders zou hierdoor ook moeten voldoen aan deze (strengere) voorwaarden voor een statutenwijziging.

Tools en ondersteuning

We ondersteunen u om uw statuten uit te werken, aan te passen en/of in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 • tool statutenbouwer (i.s.m. raad & daad vzw): u wenst nieuwe statuten uit te werken of een complete make-over voor uw bestaande statuten? Doorloop onze vragenlijst en op basis van uw input werken we de statuten voor u uit, inclusief advies en ondersteuning vanzelfsprekend
  > naar de statutenbouwer
 • modelstatuten: op zoek naar modelstatuten?.We zetten u op weg!
 • link: zoek de voor uw vzw bevoegde ondernemingsrechtbank (website FOD Justitie) met het oog op de neerlegging en publicatie, nodig na elke statutenwijziging
 • raad & daad: vraag ons advies & ondersteuning

Sanctie

Voldoen de statuten van de vzw niet aan de minimale inhoud zoals vereist door artikel 2:5 WVV, dan behoudt de vzw in beginsel haar rechtspersoonlijkheid, maar loopt zij het risico deze rechtspersoonlijkheid te verliezen ingevolge een van de volgende sancties:

 • nietigverklaring van de vzw indien de statuten de naam van de vzw of het gewest waarin de zetel van de vzw is gevestigd niet vermelden. Tevens kan de vzw worden nietig verklaard wanneer de statuten geen precieze omschrijving geven van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, of wanneer het doel of het voorwerp waarvoor de vzw is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is met de wet of met de openbare orde (art. 9:4 WVV).
 • ontbinding van de vzw op basis van artikel 2:113, § 1, 3° WVV.

vzw-kliniek.be

Stadionlaan 2
3010 Leuven

0475 22 88 96
site@vzw-kliniek.be

BTW BE 0639 717 572

Nieuwsbrief
Door in te schrijven gaat u akkoord met ons Privacybeleid. U kan steeds beslissen om uit te schrijven.